21 Mart 2015 Cumartesi

Orhan Şaik Gökyay'ın Hayatı Kısaca


Orhan Şaik Gökyay, 1902 yılında İnebolu'da dünyaya geldi. 1930 yılında Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra ise İngiltere'de öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği, Londra Üniversitesi'nde Türkçe okutmanlığı yaptı.

Aruz ile yazdığı ilk şiirleri Kastamonu'daki Açıkgöz gazetesinde yayımlandı. 1926 yılında Balıkesir'de görev yaptığı sırada Çağlayan adlı bir dergi çıkardı. Yazıları Ülkü, Varlık, Orkun ve Hisar gibi dergilerde çıktı. "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri oldukça sevilmiştir. Eski nesirlerden sadeleştirmeler yapmıştır. Sert kitap eleştirilerinde bulunmuş, bu yazılarını Destursuz Bağa Girenler adlı kitabında toplamıştır. Genellikle ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan Orhan Şaik Gökyay'ın, arınmış duru bir dili vardır.

Orhan Şaik Gökyay, 2 Aralık 1994'te vefat etti.  

ORHAN ŞAİK GÖKYAY'IN ESERLERİNDEN BAZILARI

Dede Korkut
Destursuz Bağa Girenler 
Katip Çelebi'den Seçmeler 

Fuzuli Hakkında Kısa Bilgi


Asıl adı Mehmet olan Fuzuli, Bağdat ve çevresinde yetişti. Zamanının bütün ilimlerini öğrendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethetmesi üzerine ona kaside sundu.

Fuzuli divan edebiyatımızın en büyük şairi olarak kabul edilir. Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazan Fuzuli'nin Arapça ve Farsça eserleri de vardır. Edebiyatımızın en lirik şairidir. Şiirlerinde aşk ve ayrılık temalarını işlemiştir. Mensur eserlerini de şiirleri gibi ustaca yazmıştır. 

Fuzuli, 1556 yılında bir veba salgını sırasında vefat etmiştir. 

FUZULİ'NİN ESERLERİNDEN BAZILARI

Divan
Beng ü Bade
Leyla ile Mecnun
Risale-i Muammeyat 
Kırk Hadis
Su kasidesi

Hz. Ali Divanı
Şikâyetnâme
Hadikatü's-Süeda
Mektuplar
Enis'ül-Kalb

Asya Hun Devleti Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet


  • Asya Hun Devleti, tarihte bilinen ilk büyük Türk Devletidir. Devletin merkezi Ötüken'dir. 
  • Hükümdarları Yabgu diye anılıyordu. Yabgu adı, imparatorluğun daha sonraki dönemlerinde Kağan ve Hakan biçimine dönüştü. Tarihte bilinen en eski Hun Yabgusu Teoman'dır.
  • Teoman'dan sonra yerine oğlu Mete geçti. Asya Hunları en güçlü dönemlerini Mete zamanında yaşadı. Mete, büyük atlı gruplarını disiplinli bir ordu haline getirerek düzensiz savaş tekniğini yeni yöntemlerle örgütledi.
  • Çinleri mağlup ederek vergiye bağlayan Mete, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içinde eriyeceğinden endişe ettiğinden Çin'e yerleşme politikası takip etmemiştir. 
  • Hunlar, ordunun milli yapısını korumaya çalışmışlar ve orduda yabancı topluluklardan faydalanmamışlardır. Her Türk erkeği asker sayılıyordu ve askeri eğitime tabi tutuluyordu.
  • Hunlar, Çin'e çok sayıda saldırı düzenledi. Çinliler bu saldırılara karşı 2200 km uzunluğundaki Çin Seddi'ni inşa ettiler. 
  • Mete'nin ölümünden sonra zayıflayan Hunlar, Doğu Hun İmparatorluğu ve Batı Hun İmparatorluğu olarak parçalanmışlardır. 
  • Yabgu, Kağan, Han diye anılan liderlerin yanında bir de Büyük Kurultay denilen bir meclis vardı. 

20 Mart 2015 Cuma

Özdemir Asaf'ın Kısaca Hayatı


Özdemir Asaf, 1923 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmında ve Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Özdemir Asaf, daha sonra buradaki öğrenimini yarıda bırakarak önce İktisat Fakültesi'ne daha sonra da Gazetecilik Enstitüsü'ne girdi. Fakat buradaki öğrenimini de yarıda bıraktı ve yazı hayatına atıldı. 

İlk yazısı Servet-i Fünun-Uyanış dergisinde yayınlandı. Tanin ve Zaman gazetelerinde çalışan Özdemir Asaf, 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu. İlk kitabı "Dünya Kaçtı Gözüme" 1955 yılında yayımlandı. 

Özdemir Asaf, eserlerinde düşünceye önem vererek ses ve şekil unsuruna fazla değer vermemiştir. Ahenkten ve ince hayallerden uzak, şiirden çok vecizeye benzer eserler vermiştir.

Özdemir Asaf, 28 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

ÖZDEMİR ASAF'IN ESERLERİNDEN BAZILARI

Şiirleri

Dünya Kaçtı Gözüme
Sen Sen Sen
Bir Kapı Önünde
Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum
Nasılsın
Çiçekleri Yemeyin

Peyami Safa Kimdir? Kısaca Hayatı


Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü Şair İsmail Safa'nın oğludur. Düzenli bir öğrenim görmeyen Peyami Safa, kendi kendisini yetiştirdi. 1914 yılı ile 1918 yılları arasında öğretmenlik, 1918 ile 1961 yılları arasında da gazetecilik yaptı. Yirminci Asır adlı bir gazete çıkardı ve bu gazetede ilk hikayelerini kaleme aldı. Bunun dışında Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlarında iki de dergi çıkardı. 

Edebi değeri olmayan romanlarını "Server Bedi" takma adı ile yayınladı. Romanlarında olaydan çok tahlile önem veren Peyami Safa, medeniyetin meydana getirdiği bocalama ile sosyal çevreler arasındaki çatışmayı konu edindi. 

Peyami Safa, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. 

PEYAMİ SAFA'NIN ESERLERİNDEN BAZILARI

Romanları

Gençliğimiz
Şimşek
Mahşer
Sözde Kızlar
Fatih Harbiye
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Bir Tereddüdün Romanı
Yalnızız
Biz İnsanlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı