Kayıtlar

Eylül, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Divan-ı Lügati't Türk Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Divan-ı Lügati't Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut " Türk dili sözlüğü " anlamına gelen Divan-ı Lügati't Türk , 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ilk sözlüğümüzdür. Bu sözlüğün hazırlanmasındaki amaç, Araplara Türkçe öğretmektir. Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru ve halk edebiyatı konularında zengin bilgileri kapsayan ansiklopedik nitelikteki Arapça harfleriyle yazılmış Türkçe-Arapça bu sözlükte 7500 kadar Türkçe kelimenin Arapça karşılığı vardır.  Divan-ı Lügati't Türk'de yazıldığı çağdaki değişik Türk ağızlarının özelliklerine, söyleyiş biçimlerine örnek diye gösterilen atasözleri (sav), ağıtlar (agu), şiirler (koşuk) ve deyimler de yer almaktadır. Ön sözünde Kaşgarlı Mahmut'un Türkler üzerine verdiği bilgilerin yanı sıra bir de dünya haritası ve bu harita üzerinde Türklerin yerleştiği bölgeler ve komşuları olan ülkeler de gösterilmektedir.  Kitap; Arap dil bilgisi kuralları, sözcük türetme yolları ve sözcük yapıs

Kutadgu Bilig'in Özeti

Resim
İyi kanun adamı olan hükümdar Kün Toğdı , yurduna yararlı olmakla beraber yardımcısız yaşadığı için yönetim yükünün omuzlarına çökmüş olmasından muzdariptir. Hakanın ününü duyarak onun hizmetine can atan Ay Toldı , talihinin yaver gitmesi sayesinde arzusuna kavuşur, vezirlik payesini elde eder. Hükümdarına; doğruluk, eşitlik, ödül ve ceza üzerine kurulmuş olan adaletin önemini anlatır. Mutluluktan söz açar. Bazı erdemler üzerinde ısrarlı durur. Nihayet günün birinde de hastalanır. Hekimler derdine derman bulamaz. O da hükümdara bir vasiyetname yazarak oğlunun gözetimini de kendisine emanet ettikten sonra hayata gözlerini kapar. Ay Toldı ölünce oğlu Ögdülmiş vezirlik makamına yükseltilir. Aklın timsali olan bu Ögdülmiş de devlete yararlı olur. Akıllı yeni vezirinin görüşlerine uygun olarak idaresini yürüten hükümdar daha da başarılı olur. Bu arada vezirine bir yardımcı arar. Vezir de zeki fakat dünyayı umursamayan ve dağda yaşayan akrabası Odgurmış 'a haber verir. Ancak, Odgur

Kutadgu Bilig Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
"Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından 1070 yılında Kaşgar'da yazılmıştır. Hakaniye lehçesiyle ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Öte yandan içerisinde az da olsa dörtlükler de vardır.  Didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig, devlet yönetimi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bu yönüyle siyasetname niteliğindedir.  Aruz vezni ile yazılmıştır ve Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir.  6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig'te, 173 dörtlük vardır. Eserde kavramlar kişilerle sembolize edilmiştir. Eserde aklı, adaleti, devleti ve saadeti temsil eden dört kahraman vardır. Bunlardan Ögdülmiş aklı, Kün-Togdı adaleti, Ay-Toldı saadeti, Odgurmış akıbeti temsil eder.  Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han 'a sunulmuştur.  Kutadgu Bilig, İslami dönemin ilk eseri olması bakımından önemlidir.  KUTADGU BİLİG'İN ÖZETİ

Hititler Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Hititler, Orta Anadolu'da Kızılırmak kıvrımı çevresinde Kapadokya'da kurulmuştur. Başkentleri  Hattuşaş 'tır. (Boğazköy).  Hititler, Suriye'nin büyük bir bölümünü, Mezopotamya'yı ve Babil'i fethettiler. İmparatorluk M.Ö. 1200 yıllarında Asurlar tarafından Kuzey Mezopotamya'da bozguna uğratıldı. Hititler, birçok küçük beyliğin birleşmesinden meydana gelen feodal bir devletti. Daha sonra feodal beylikler kaldırılarak merkezi otorite güçlendirilmiş ve Anadolu'da bilinen ilk siyasal birlik kurulmuştur. Hititler ile Mısır arasında imzalanan  Kadeş Antlaşması , tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma dır. Bu antlaşmada Hitit kraliçesinin de imzası bulunmaktadır. Bu durum kraliçenin devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu göstermektedir.  Hititlerde kralın yanında soylulardan oluşan ve danışma meclisi niteliğinde Pankuş Meclisi vardı. Kraldan sonra devlet işlerindeki en yetkili kişi " Tavananna " denilen kraliçeydi. Hititlerin dini

Dolmabahçe Sarayı Hakkında Kısaca Bilgi - Özet

Resim
Dolmabahçe Sarayı (Fotoğraf: Pixabay) Dolmabahçe Sarayı , 1855 yılında Sultan Abdülmecid döneminde,  Mimar Garabet Balyan  ve oğlu  Nikogos Balyan tarafından inşa edilmiştir. Sarayın bulunduğu alan, 1603 ila 1622 yılları arasında doldurulmuştur. Saray inşa edilmeden önce bu alan dinlenme ve eğlence yeri olarak kullanılmaktaydı.  250 bin metrekarelik bir alana sahip olan Dolmabahçe Sarayı, 5 milyon altına mal olmuştur. 19. yüzyılın Batı etkisinde gelişen mimari üslubuyla inşa edilen saray, yer yer eski mimarimizin de izlerini taşımaktadır.  Saraya girişi sağlayan iki büyük saltanat kapısının dışında 6 kapı daha bulunmaktadır. Sarayda bulunan tek asansör Mustafa Kemal Atatürk 'ün hastalığı sırasında yapılmıştır. Sarayın inşasında Marmara Adası'ndan çıkartılan mermerler kullanılmıştır. Sarayın mobilyaları Fransız sanatçılar tarafından yapılmıştır. Ayrıca, Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezisinde satın aldığı değerli bir resim koleksiyonu da bulunmaktadır.  Atatürk, 10 Kasım 193

Topkapı Sarayı Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı hakkında bilinmesi gereken 8 bilgiyi maddeler halinde derledik. Topkapı Sarayı ,  380 sene boyunca 25 padişahın devleti idare ettiği bir saraydır.  Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472-1478 yılları arasında yapılmıştır.  Dolmabahçe Sarayı yaptırılana kadar Osmanlı hanedanı burada yaşamıştır.  Topkapı Sarayı  biri maddi, öteki manevi olmak üzere iki büyük değeri barındırmaktadır. Bunlardan biri imparatorluk hazinesi diğeri de Mukaddes Emanetler 'dir.  Topkapı Sarayı'nın 3 Nisan 1924 'te müze haline getirilmesi kararlaştırıldı.  Topkapı Sarayı; Birun , Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.  Sarayın on üç civarında kapısının olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu kapıların çoğu günümüze ulaşamamıştır. Topkapı Sarayı'nda Birinci avluda Deavi Köşkü, Aya İrini Kilisesi, saray reviri, saray fırını, cellat çeşmesi; İkinci avluda Bab-üs Saadet; Üçüncü avluda Arz Odası, Saray Okulu, Hırka-i Şerif Daire

Göç Destanı Hakkında Kısaca Bilgi - Özet

Resim
GÖÇ DESTANI KİME AİTTİR? Göç Destanı , Uygur Türklerine ait bir destandır. Destanın içeriğinde,  Uygur Türklerinin ulusal birliğini koruyan tılsım bozulunca, yurtlarını bırakarak güneybatıya doğru nasıl göç ettikleri anlatılır.  GÖÇ DESTANI'NIN ÖZETİ Özeti şöyledir: Uygur ilinde, Hulin adında bir dağ vardır. Bu dağdan Tuğla ve Selenge adında iki ırmak çıkar. Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağaca gökten mavi bir ışık iner. Ağacın gövdesinde, gittikçe kabaran bir şişkinlik peyda olur. Bir gün bu şişkinlik yarılır içinden beş çocuk çıkar. Halk bunları alıp büyütür, hepsine ayrı ayrı isimler koyar. En küçükleri olan Buğu Han en akıllılarıdır. Uygurlar onu kendilerine hükümdar seçerler. Buğu Han soyundan bir çok hükümdar gelip geçer, Çinlilerle bitmez tükenmez savaşlar yapılır. Nihayet tahta geçen hükümdarlardan biri, savaşa son vermek için oğlunu Çin prensesi ile evlendirir. Bakıcıları ile birlikte gelen Çin elçileri, Uygur ülkesinin saadetinin Kutlu-Dağ adını taşıyan

Anıtkabir hakkında kısaca bilgi

Resim
Anıtkabir (Fotoğraf: Pixabay) Anıtkabir , Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden altı yıl sonra, 9 Ekim 1944 tarihinde temeli atılarak yapılmaya başlandı.  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün naaşı, ölümünden on beş yıl sonra , 10 Kasım 1953 tarihinde buraya taşındı.  Ankara'nın Kale'den sonra en hakim noktası olan Rasattepe 'ye yapılması kararlaştırıldı. Anıtkabir'in Rasattepe'ye yapılması fikri ilk olarak CHP Aydın Milletvekili Mithay Aydın'dan gelmişti. Anıtkabir için 1941 yılında açılan proje yarışmasına Türkiye, Almanya, Çekoslovakya, Avusturya, Fransa ve İsviçre'den toplam 49 proje katıldı. Yarışmayı Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda 'nın "25" numaralı projesi kazandı.  1944'te temeli atılan Anıtkabir'in inşaat süreci dokuz yıl sürdü. Şeref holünün duvarları Bilecik mermerleriyle kaplandı. Anıt; Giriş Yolu , Zafer Alanı ve Şeref Holü olarak adlandırılan üç ana bölümden oluşmaktadır. Ya

Göktürk Devleti Hakkında Kısaca Bilgi

1. GÖKTÜRK DEVLETİ Göktürk Devleti, 552 'de Avarların hakimiyetine son verilerek kurulmuştur. Kurucusu Bumin Kağan 'dır. Bumin Kağan, ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye bölerek yönetmiştir. Merkezi Ötüken 'dir. " Türk " adını ilk defa bir devlet adı olarak Göktürkler kullanmışlardır. Kendilerine özgü 38 harfli bir alfabe kullanmışlardır. Göktürk Devleti, iç çekişmeler ve Çin entrikaları sonucunda 582'de doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 2. GÖKTÜRK DEVLETİ (KUTLUK DEVLETİ) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra bir süre Çin egemenliğinde yaşayan Göktürkler, İlteriş Kutluk Kağan önderliğinde ayaklanmışlar ve 2. Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır. 2. Göktürk Devleti, en parlak dönemini Bilge Kağan ve Kül-Tekin zamanında yaşamıştır. 2. Göktürk Devleti, iç çekişmeler sonucunda Basmiller, Uygurlar ve Karlukların isyan etmesiyle 744'de yıkılmıştır.

Tiyatro Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Sahne eseri, sahne eserlerinin oynanma sanatı ve sahne eserlerinin oynandığı yer. Yani dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adına; bu türleri sahnede oynama sanatına; bu gibi oyunların oynandığı binaya tiyatro denilmektedir. Tiyatro edebi türler içerisinde en canlı; güzel sanatların diğer kollarından en fazla hayata yakın olanıdır.  Tiyatro, hem gözümüzü hem de kulağımızı aynı anda etkilendiği için tesiri köklüdür. Kalabalığın karşısında oynandığı için kitleleri arkasından sürükleyebilir. Tiyatro, insanlıkla beraber doğmuştur. Tiyatronun doğuşunu inceleyenler, bu sanatın eski Yunanlılarda, bağ bozumu tanrısı Dianysos şerefine yapılan dini törenlerden doğmuş olduğu noktasında birleşmektedir.  Güzel sanatların hepsinden daha kudretli olan tiyatro, ruh birliği yaratıcı bir sanattır; bu değeriyle öteki sanatlardan ayrılır. Tiyatro, bir milletin kültür kuvvetini gösteren bir ölçüdür.  KAYNAK Seyit Kemal Karaalioğlu,  Edebi

Cengiz Aytmatov'un Kısaca Hayatı

Resim
Cengiz Aytmatov , 1928 yılında Kırgızistan'da dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli işlerde çalıştı. Savaşın ardından Moskova Üniversitesi 'nin edebiyat bölümünü bitirdi. Novi Mir (Yeni Dünya) isimli edebiyat dergisinde hikayeler yazdı. " Cemile " adlı hikayesi ile dikkati çekti. Ünlü Fransız şair ve yazar Louis Aragon " Cemile " için, "Bence bu dünyadaki en güzel aşk hikayesidir " diye yazdı. 1963 yılında " Dağlar ve Steplerden Masallar " adlı eseriyle Lenin Edebiyat Ödülü 'nü aldı. Cengiz Aytmatov, 10 Haziran 2008'de tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.  CENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİ Selvi Boylu Al Yazmalım Beyaz Gemi Gün Olur Asra Bedel Cemile Dağlar ve Steplerden Masallar Toprak Ana İlk Öğretmenim Hiroşimalar Olmasın Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Dişi Kurdun Rüyaları İlk Turnalar Çocukluğum Cengiz Han'a Küsen Bulut Zorlu Geçit

Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Faruk Nafiz Çamlıbel " Hecenin Beş Şairi "nden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel , 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Bakırköy İdadisi'ni bitirdikten sonra Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimini yarıda bırakıp yazarlık yaptı. Sonra edebiyat öğretmeni oldu. Kayseri, Ankara ve İstanbul'da görev yaptı. 14 Temmuz 1946 - 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında Demokrat Parti milletvekilliği yaptı. 8 Kasım 1973'de bir gezi sırasında öldü. Faruk Nafiz Çamlıbel, şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında aruzla başlamıştır. Bu vezinle yazılmış ilk şiirleri iki kitapta toplandı: Şarkın Sultanları (1918), Gönülden Gönüle (1919). Hece ölçüsüyle yazdığı ilk kitabı " Dinle Neyden " adını taşır. Ömrünün sonuna kadar hem aruzla  hem heceyle yazdı. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'İN ESERLERİ Şiirleri Çoban Çeşmesi Han Duvarları Zindan Duvarları Dinle Neyden Suda Halkalar Şarkın Sultanları Ali Gönülden Gönüle Bir Ömür Böyle Geçti Mustafa Kemal Son Aşık Ro

Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam'ın kısaca hayatı

Resim
Ömer Hayyam, 1048 yılında Nişabur'da dünyaya geldi. Çeşitli kaynaklarda İran'ın bilim merkezlerinde eğitim gördüğü belirtiliyor. Fıkıh, ilahiyat, matematik, fizik ve astronomi alanlarında eğitim aldı.  Özellikle matematik alanında önemli katkılar verdi. Binom açılımı nı ilk kullanan bilim insanı olarak bilinmektedir. Ayrıca Celali Takvimi 'ni hazırlamıştır. Bu takvim 1079 yılından itibaren Büyük Selçuklu Devleti 'nde kullanılmaya başlanmıştır. Bir dönem Selçuklu Sultanı Melikşah'a da danışmanlık yaptı.  Ömer Hayyam, edebiyat tarihinde ise rubaileri ile ünlenmiştir.   Rubailerinin sayısı 158'dir.  Bu türün en büyük temsilcisi olarak tanınmıştır.  "Rubaiyat" , en bilinen eseridir. Yalın ve akıcı bir dili vardır. Eserlerinde aşk, yaşama sevinci, dünya ve var oluş konularını işlemiştir. Hayyam, 4 Aralık 1131 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar boyunca Ortadoğu'da kalan İngilizler tarafından Ömer Hayyam Derneği kurulmuştur. Hayyam'ın rub