Kayıtlar

Mayıs, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türk Tarih Kurumu Hakkında Bilgi

Resim
15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. 1935 yılında ise ismi değiştirilerek Türk Tarih Kurumu adını aldı. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı 1931 ile 1932 yıllarında görev yapan Tevfik Bıyıklıoğlu 'dur.  Türk Tarih Kurumu'nun amacı, Türk ve Türkiye tarihi hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için araştırmalar yapmak ve bu alanda yapılacak araştırmaları desteklemektir. Bunun dışında diğer amaçları ise Türklerin sarı ırktan olmadığını ortaya koymak ve toplumda milli bir bilinç oluşturmaktı. 9 Temmuz 1932 tarihinde Türk Tarih Kurmu tarafından 1. Tarih Kongresi düzenlendi ve bu kongrede " Türk Tarih Tezi " fikri ortaya atıldı. Bu tezin ortaya atılmasının ana amacı Türklerin en eski uygarlıklardan biri olduğunun ispatlanmasıdır.  1937 yılında Dolmabahçe'de 2. Tarih Kongresi düzenlendi. Bu kongreye yabancı ülkelerden gelen bilim adamları da katıldı. Daha sonra her beş yılda bir kongreler düzenlenmeye devam etti.  22 Ağustos 1935 t

Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Devalüasyon kelimesinin sözlük anlamı kıymetten düşmedir. İktisadi anlamı ise en  kısa bir anlatımla, bir ülkenin reel döviz kurunun yükseltilerek parasının dış değerinin düşürülmesidir.  Devalüasyon kararıyla ülkenin parasının dış değeri düşer. Bunun sonucunda da ithal malların pahalılaşması sonucunda ithalat azalırken, ihraç malların değerinin düşmesi nedeniyle ihracat artar. İhracat artışıyla birlikte döviz gelirleri artarken ithalatın azalmasıyla da döviz tasarrufu sağlanacaktır. Böylece dış ödemeler bilançosundaki açık da kapatılabilecektir.  Marshall-Lerner koşuluna göre devalüasyonun başarılı olabilmesi için ithal malların yurtiçi ve ihraç malların dış talep esneklikleri toplamının birden büyük olması gerekir. Devalüasyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri Devalüasyonun ihracatı artırma dışında bir olumlu katkısı da yabancı sermayeyi teşvik etmesidir.  Devalüasyonun olumsuz etkilerini ise şu şekilde sayabiliriz: Dış ticaret hadlerinde bozulmaya neden olabilir, devalü

Enflasyon Nedir? Enflasyon Hakkında Bilgi

Resim
Enflasyon Nedir? Enflasyonun kısa ve öz bir şekilde tanımı şudur: Bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasıdır . Ülkemizde bu hesaplama,  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır.  Enflasyon Nasıl Hesaplanır? Enflasyon hesaplamasında, (her ekonomi için farklı olmak üzere) belirli bir mal ve hizmet sepeti saptanır. Daha sonra temel bir yıl tespit edilir. Belirlenen mal ve hizmet sepetinin temel yıldaki toplam değeri ile cari yıldaki toplam değeri oranlanır. Burada bulunan değer, enflasyon oranını vermektedir. Enflasyon Türleri Enflasyon; ılımlı enflasyon, yüksek enflasyon ve hiperenflasyon olmak üzere üçe ayrılır.  Ilımlı Enflasyon: Fiyat artışlarının oldukça düşük oranlarda gerçekleştiği enflasyonu ifade etmektedir. Paraya olan güvenin sarsılmasına neden olmaz. Yüksek Enflasyon: Fiyat artışlarının iki haneli rakamlara çıktığı enflasyon türüdür. Paraya olan güven sarsılmıştır. Hiperenflasyon: Fiyat artışları aşırı yüksek bir seviye

Atilla Türk mü? İlber Ortaylı, Ahmet Taşağıl ve Ali Ahmetbeyoğlu'nun Cevapları

Resim
Prof. Dr. İlber Ortaylı (Fotoğraf: @ilberortayli, Instagram) " Büyük Hun İmparatoru Atilla Türk mü? " sorusu hakkında önemli tarihçilerin cevaplarını derledik. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Prof. Dr. İlber Ortaylı , konu hakkında şu bilgileri vermekte:  "Atilla'nın Hun İmparatorluğu'na aşırı Türk düşmanları bile Türk demiyorlardı. Elimizde filolojik bir malzeme yok. Yani tartışabileceğimiz malzeme yok. Çuvaşça mı konuşuyor, yoksa başka bir dil mi konuşuyor? Enteresan bir şey. Asya'dan kopup geldiği belli.    Fakat yalnız unutmayın milattan sonraki birkaç asırda bizim kuzey hakkında bildiğimiz şey bugünkü Kırım Yarımadası ve Güney Ukrayna'nın ötesine çok geçmiyor.    Ancak şurası bir gerçek ki Hunlar farklı insanlar, bunların kendi örgütlenmeleri var, bunlar çok iyi at göçebeleri, çok iyi organize oluyorlar. Kendilerine göre bir davranış biçimi kalıpları var."  Habertürk'te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında

Forex Nedir? Forex Hakkında Bilgi

Resim
Kaldıraçlı döviz işlemi de denilen Forex , İngilizce Foreign Exchange kelimelerinin kısaltılmasından meydana gelmektedir. Türkçede kelime anlamı olarak döviz takası ya da döviz ticareti demektir. Bu işlemlerin yapıldığı piyasaya Forex piyasası , işlemleri yapan kurumlara ise Forex kuruluşu denilir.  Forex piyasasında işlem şu şekilde olmakta: Herhangi bir ülkenin para birimine karşılık olarak başka bir ülkenin parası alınır ve satılır. Yatırımcılara yatırdıkları miktarın belirli bir katına kadar işlem yapma imkanı vermektedir.  Yatırımcının bakiyesi teminat olarak alınır. Yatırımcı ise teminatının belirli bir oranı ya da tamamı kadar işlem yapabilir. Bu sebeple az bir yatırım ile çok büyük bir pozisyon alabilmek mümkündür.  Bu sadece ulusal parada değil, emtia değişiminde de kullanılabilir. Forex'te Nasıl Para Kazanılır? İlk adım düşük kaldıraçlı bir pozisyon açmaktır. Düşük kaldıraç, yüksek getiri elde etme ihtimalini azaltsa da yüksek dalgalanmaların olduğu bu piyasa

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Hakkında Bilgi

Resim
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük bir yıkım yaşayan Avrupa'nın yeniden imar edilmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda Avrupa'nın yeniden imarı için bir yardım programı yapılması kararlaştırıldı: Marshall Yardımı . Sovyetler Birliği bu programa karşı çıktı ve hiçbir şekilde bunun içinde yer almadı. Marshall Yardımı'nın dağıtılmasını koordine etmek amacıyla 1948 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Bu örgüt aracılığıyla Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir işbirliği de sağlanacaktı. Kurucu ülkeler şunlardır: İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Türkiye, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, İsveç, İzlanda, Danimarka, Norveç, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Portekiz. 1949 yılında Batı Almanya, 1959 yılında ise İspanya üye oldu. ABD ve Kanada ortak üyelik statüsündeydediler. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, 1961 yılında yerini Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bıraktı. Kurucu anlaşma Paris'te imzalanm

Sofistler Hakkında Bilgi

Resim
Sofizm kelimesi, " bilgi " anlamına gelen " sophia " sözcüğünden gelmektedir. Sofist ise " bilgin , bilge " anlamına gelmektedir. M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da ortaya çıkan bir düşüncedir.  Sofizmin ortaya çıkmasında Atina'nın ticaret filoları oluşturup refah seviyesini yükseltmesi ve bu filolar aracılığıyla farklı halklarla temas etmeleri önemli bir etken olmuştur. Sofistler, doğrudan demokrasinin uygulandığı Atina'da önemli bir etken olan hitabet ve entelektüel birikim bakımından oldukça yetkindiler. Para karşılığında felsefe, siyaset ve hitabet sanatı başta olmak üzere birçok alanda gezici bir şekilde eğitim verdiler. Bu özellikleri sebebiyle daha sonraki dönemdeki düşünürler tarafından oldukça eleştirilmişlerdir. Bunlar arasında en önemlileri Platon ve Sokrates'tir.  Sofizm, yerleşik düşünce sistemini ve toplumsal kuralları eleştiren bir düşünce akımıdır. Bu düşünce sisteminde insan, sadece kendini düşünen bencil bir varlık olarak

Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir?

Resim
Gayrisafi milli hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörleriyle belirli bir dönemde gerek söz konusu ülkede gerekse diğer ülkelerde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.  Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nasıl Hesaplanır? Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)= Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) + Dış Alem Net Faktör Gelirleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)  Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin sınırları içerisinde, belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.  Dış Alem Net Faktör Gelirleri ? Dış alem net faktör gelirleri, bir ülkenin vatandaşlarının diğer ülkelerden getirdiği faktör gelirleriyle, o ülkenin diğer ülke vatandaşlarının ülke dışına götürdüğü faktör geliri arasındaki farktır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Hesaplama Yöntemleri Gayri safi yurtiçi hasılanın hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılmaktadır: Üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi. Üretim Yöntemi:

Dünya Sağlık Örgütü Hakkında Bilgi

Resim
Dünya Sağlık Örgütü kurulmadan önce sağlık konusunda ilk uluslararası kuruluş, 1907 yılında Paris merkezli kurulan " Halk Sağlığı Uluslararası Bürosu "dur. 1926 yılında ise Millet Cemiyeti bünyesinde Uluslararası Sağlık Sözleşmesi imzalandı. Fakat bunlar yeterli bir seviyeye gelemedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kuruluşu Birlemiş Milletler'i kuran San Francisco Konferansı 'nda uluslararası bir sağlık örgütünün kurulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda 1946 yılında New York'ta Uluslararası Sağlık Konferansı toplandı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün temel anayasası belirlendi ve 22 Temmuz 1946'da 51 devlet tarafından imzalandı . 7 Nisan 1948 tarihinde 26 ülkenin onay vermesiyle anayasa resmen yürürlüğe girdi. Bu sebeple 7 Nisan , her yıl Dünya Sağlık günü olarak kutlanmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü'nün Amacı ve Görevleri Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasında örgütün amacı şu şekilde tarif edilmekte: " Bütün insanların mümkün olan en üs

Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Mevcut Sorunlar

Resim
Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut sorunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Kıta Sahanlığı Sorunu Yunanistan, 1972 yılında Ege'de petrol arama çalışmalarına başladı. Bunun üzerine Türkiye de 1973 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı (TPAO) kurarak Ege'de petrol arama çalışmalarına başladı.  Türkiye, 1976 yılında Sismik 1 adlı araştırma gemisi ile araştırmalar yapınca Yunanistan, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Uluslararası Adalet Divanı, bu başvuru karşısında yetkisizlik kararı verdi.  Yunanistan, bu meselenin hukuki bir sorun olduğunu ve uluslararası yargıya gidilmesi gerektiğini savunurken Türkiye, bunun siyasi bir sorun olduğunu savunmaktadır.  Türkiye, adaların Anadolu'nun doğal uzantısı olduğunu ve dolayısıyla bunların ayrı bir kıta sahanlığı olmaması gerektiğini savunurken Yunanistan, adaların kendi başlarına kıta sahanlığı olması gerektiğini savunmaktadır.  2-) Ege Adalarının Silahla