Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
İzmir İktisat Kongresi , 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenmiştir.  İzmir İktisat Kongresi'nin Toplanma Amacı Kongrenin amacı, hızlı kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaktır. Kongrenin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Kongre yeri olarak İzmir'in seçilmesinde Türkiye'nin önemli bir ticaret merkezi olması ve Kurtuluş Savaşı'nın noktalandığı yer olması etkili olmuştur.  Kongrede; sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi kesimlerinin temsilcilerinden oluşan 1135 kişi yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Misak-ı İktisadi Kararları kabul edilmiştir.  İzmir İktisat Kongresi'nde Alınan Kararlar Kongre kapsamında alınan kararları şu şekilde sıralayabiliriz: Hammaddesi ülke içinde bulunan sanayi kollarının kurulması. Türk özel girişimcilerinin desteklenmesi. Yerli sanayinin dış rekabetten korunması için gümrüklerde önlemler alınması. Yatırımcılar için kredi sağlayacak sanayi bankasının kurulması. Ticaretin gelişmesi için bir banka kurulm

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde

Resim
Büyük Selçuklu Devleti Bayrağı Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzlar tarafından kurulmuştur. Büy ük Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk atası Dukak Bey 'dir.  Devletin ismi Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey 'den gelmektedir. Selçuk Bey'den sonra yerine Arslan Yabgu geçti.  Arslan Yabgu'nun Gaznelilere esir düşmesi üzerine yerine Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti.  Devletin gerçek kurucusu olarak Tuğrul Bey kabul edilmektedir. Anadolu'ya fetih amaçlı ilk Türk akınları Tuğrul Bey döneminde başlamıştır.  1035 yılında Horasan'a yerleşmek için Gazneli Mesut'tan izin istediler. Gazneli Mesut'un kabul etmemesi üzerine iki devlet arasında savaş başladı. Savaşı Selçuklular kazandı ve Horasan'a egemen oldular. Tuğrul Bey, Nişabur'da kendi adına hutbe okuttu ve Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti.  1040 yılında Gazneliler ile yapılan Dandanakan Savaşı 'nı kazandılar. 1048 yılında Bizanslılar ile yapılan Pasi

Anayasa Nedir? Anayasa Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Anayasa 'nın geniş ve dar anlam olmak üzere iki anlamı vardır. Anayasa, geniş anlamıyla, bir devletin çeşitli kurumlarının görevlerini, yetkilerini ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasa, dar anlamıyla ise, bir devletin kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen kuralların resmi bir metinde toplandığı belgedir.  Yazılı anayasaların ilk tarihi, 1787 ABD Anayasası ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 'ne dayanmaktadır.  Her devletin geniş anlamda bir anayasası olmasına karşın her ülkede dar anlamda bir anayasa yoktur. Örneğin, İngiltere 'de dar anlamda bir anayasa yoktur. Yazılı anayasalar yasalarla korunurken yazılı olmayan anayasalar adet ve geleneklerle korunmaktadır. Ancak şunu söylemek gerekir ki hiçbir anayasa tam anlamıyla yazılı değildir. Çok az sayıdaki anayasa ayrıntılı düzenlemelere yer verir. Yine aynı şekilde hiçbir anayasa da tamamen yazılı olmayan bir anayasa değildir. Çünkü her ne olursa olsun teamül, gelenek ve adetler bu

İskitler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
İskitler, MÖ 8 yüzyıl ile MÖ 3 yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusu ile Orta Asya'da hüküm sürmüş göçebe bir topluluktur.  Orta Asya'da bilinen ilk atlı-göçebe Türk topluluğu dur.  İskitlerin en ünlü hükümdarı Alper Tunga 'dır. İranlı şair Firdevsi'nin " Şehname " adlı eserinde Alper Tunga'dan " Efrasiyab " adı ile bahsedilmiştir. Firdevsi bu eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Eserde İstkitler ile Persler arasındaki savaş konu edilmiştir.  İki önemli destana sahiptirler: Alper Tunga Destan ı ve Şu Destanı . Alper Tunga Destanı'nda Persler ile yaptıkları mücadele, Şu Destanı'nda ise Büyük İskender ile yaptıkları mücadele anlatılmaktadır.  İskitlerde kadın hükümdarlara " Tomris " adı verilmiştir. Alper Tunga'nın torunu Tomris Hatun, d ünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edildiği için son derece önemli bir yere sahiptir.  İskitler, maden işlemeciliğinde oldukça iyi bir konumdaydılar. Özellikle altın ve gü

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Gazneli Devleti Bayrağı Gazneli Devleti'nin kurucusu kimdir? Gazneliler nerede kuruldu? Gazneli Devleti'ne kim son verdi? Gazneliler adını nereden almıştır? Gazneli Devleti'nin hakkında önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz; Gazneli Devleti, 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür.  Devletin kurucusu Samanoğulları'nın Horasan Emiri Alp Tigin 'dir.  Kurulmadan önce Samanoğlulları Devleti'ne bağlıydı. Ancak Sebüg Tigin döneminde bağımsızlığını elde etmiştir. Devlet, en parlak ve güçlü dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.  Gazneli Devleti'nin ismi kurulduğu yer olan ve Doğu Afganistan'da bulunan Gazne şehrinden gelmektedir. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesine baskı yapan Şii Büveyhoğulları ile mücadele etmiş ve Irak'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bu olayın ardından Abbasi halifesi tarafından kendisine " Sultan " unvanı verilmiştir. Böylece Türk tarihinde " Sultan " unvanını kullanan ilk hükümdar

UNESCO Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Açılımı " Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü " olan UNESCO 'nun kuruluş düşüncesi yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştı. Milletler Cemiyeti bünyesinde UNESCO'nun öncüsü sayılabilecek kuruluşlar mevcuttu.  UNESCO'nun kuruluşunu sağlayan sözleşme 16 Kasım 1945 tarihinde imzalandı ve 4 Kasım 1946 tarihinde de yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 1946 tarihli kararıyla örgüte bağlı bir uzmanlık kuruluşu olmuştur.  Türkiye, UNESCO'nun kurucuları arasında yer almıştır. UNESCO'nun merkezi Paris 'tedir.  UNESCO, kalıcı bir dünya barışına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda barış kültürünü ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. UNESCO Sözleşmesi'nin giriş bölümünde, savaşların insanların zihinlerinde başladığından dolayı barışın egemen kılınabilmesi için öncelikle insanların zihinlerinde bunun gerçekleştirilmesi gerektiği, bunun da ancak bilim, kültür ve karşılıklı işbirliği s

Lozan Antlaşması'nda Türkiye Lehine Çözülen Konular

Resim
Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı ve 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylandı.  Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye lehine çözümlenen konular şunlardır: Kapitülasyonlar:  Lozan Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti zamanında yabancı devletlere verilen her türlü kapitülasyon kaldırılmıştır. Yalnız 1929 yılına kadar mevcut gümrük rejimi korunacaktı. Böylece ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış oldu.  Azınlıklar: Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.   Yabancı Okullar: Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve denetimleri Türk müfettişler tarafından gerçekleştirilecektir.  İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u Boşaltması: Lozan Barış Antlaşması ile birlikte İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da bulunan kuvvetleri 2 Ekim 1923 tarihinde bir törenle İstanbul'u terk ettiler. 

Mikroekonomi ve Makroekonomi Nedir? Arasındaki Farklar

Resim
Mikroekonomi: Birey, aile ve işletmeler gibi küçük ekonomik birimlerin kararlarını inceleyen bir teoridir. Burada tüketicilerin fayda maksimizasyonunu, firmaların ise kar maksimizasyonunu nasıl sağladığı analiz edilir. Analizde tek bir tüketici ve firma alınır.  Küçük ekonomik birimlerin kararlarını konu alan mikro ekonomi, refah ve değer teorileri nden oluşmaktadır. ( Mikroekonomi= Değer Teorisi + Refah Teorisi ) Buradaki değer teorisi ise üretici, fiyat ve bölüşüm teorilerinden meydana gelmektedir.  Mikroekonomi, b ir ekonomide fiyatlar nasıl oluşmaktadır ve nasıl değişmektedir, t üketicilerin ve üreticilerin fiyat oluşumundaki etkinlikleri nedir gibi soruların cevapları ile uğraşmaktadır.  Mikroekonomi teorisine ilişkin ilk kitap, 1890 yılında Alfred Marshall 'ın yazdığı " Ekonominin İlkeleri " kitabıdır.    Makroekonomi: Ekonomiyi bir bütün olarak ele alır. Ekonomideki toplam gelir, toplam tüketim, toplam yatırım, istihdam düzeyi, fiyatlar genel düzeyi vs

Yararlı Cemiyetler Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Yararlı Cemiyetler Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti  2 Aralık 1918 tarihinde Edirne'de kurulmuştur. Cemiyetin amacı, Doğu Trakya'nın Rumlar tarafından işgalini önlemektir. Ayrıca Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Cemiyet, Osmanlı Devleti'nin yıkılması halinde yeni bir Türk devleti kurmayı da amaçlamıştır. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Cemiyet ilk önce İstanbul'da kurulmuş, daha sonra ise merkezini Erzurum'a taşımıştır. Cemiyetin amacı, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemekti. Bu cemiyette Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi Milli Mücadele liderleri de yer almıştır.  İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti İzmir'in yakın bir zamanda Yunanlılara verileceği haber alınması üzerine kurulmuştur. Batı Anadolu'daki nüfusun çoğunluğunun Türklerin oluşturduğunu dünyaya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır. Daha sonra adını değiştirmiş ve İzmir Redd-i İlhak C

Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir?

Resim
Fotoğraf: @draliseker Milletvekili dokunulmazlıkları iki kısma ayrılır: Mutlak Dokunulmazlık ve Nisbi Dokunulmazlık . Mutlak Dokunulmazlık: Yasama sorumsuzluğu da denilen mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerden ve kullandıkları oylardan dolayı sorumlu tutulmamalarıdır. Bu dokunulmazlık sürekli nitelik taşır, yani ömür boyu koruma sağlar. TBMM kararı ile de kaldırılamaz. Tüm bunlara karşın milletvekilleri hakkında hakaret nedeni ile tazminat davası açılmasında bir engel yoktur.  Nispi Dokunulmazlık: Milletvekilleri hakkında seçimden önce veya sonra bir suç işlediği iddiasıyla Meclisin kararı olmadıkça yargılanamaz. Bunun istisnası ise ağır cezayı gerektiren suçüstü halidir. Bu durumda dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek kalmaksızın yargılama başlatılabilir. Ayrıca soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlanmış olmak koşuluyla Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren suçlarda da dokun

Kanun-ı Esasi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız dır. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesine zemin hazırlayan üç önemli gelişme vardır: 1808 Sened-i İttifak , 1839 Tanzimat Fermanı , 1856 Islahat Fermanı . Kanun-ı Esasi, İkinci Abdülhamid   döneminde kabul edilmiştir.  Kanun-ı Esasi ile birlikte meşruti monarşi sistemine geçilmiştir.  Bu doğrultuda meclis oluşturuldu.  Bu meclis, üyelerini padişahın seçtiği Heyet-i Ayan ve üyelerini halkın seçtiği Heyet-i Mebusan 'dan oluşmaktaydı.  Kanun-ı Esasi'de devletin resmi dilinin Türkçe olduğu yazılmaktadır. Belçika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır.  Kanun-ı Esasi'de padişahın son derece güçlü yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz; Padişahın meclisi fesih yetkisi vardır. Padişahın basın üzerinde sürgün ve sansür yetkisi vardır. Bakanlar Kurulu padişaha karşı sorumludur. Kanun çıkartmak için önce padişahın izni alınır. Daha sonra  Heyet-i Ayan onayı

Merkantilizm Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Merkantilizm , yaklaşık 1450 ile 1750 yılları arasında 300 yıl boyunca uygulama alanı bulmuş bir düşünce akımıdır. Farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmıştır. İspanyolca " tüccar " anlamına gelen " mercante "" kelimesinden gelmektedir ve i lk defa Adam Smith tarafından kullanılmıştır. Merkantilizm'in temel düşüncesi şudur: Bir ülkenin gerçek zenginliği değerli madenleridir .  Merkantilizm'in Ortaya Çıkma Sebepleri Feodalizmin çökmesiyle birlikte yeni merkezi devletlerin kurulması ve bu devletlerin gelir kaynakları elde etme gereksinimleri. Yeni buluşların ortaya çıkması ve bunun ardından yeni kıtaların keşfi ile birlikte ticaretin gelişmesi. Matbaanın icadı ile birlikte düşünce alanında başlayan uyanış.  Merkantalizm Düşüncesinin Temel Esasları Bir ülkenin zenginliğinin ölçüsü sahip olunun kıymetli maden miktarıdır. Bu kıymetli madenlerinin miktarı ne kadar artarsa o ülkenin zenginliği de o kadar artar. Bu sebeple de bir ül

İkinci Mahmut Dönemi'nde Yapılan Yenilikler Kısaca

Resim
İkinci Mahmut 1-) Sened-i İttifak İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.  2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.  Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. Redif birlikleri kuruldu.  İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu. Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı.  Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu. 3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirildi. İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi.  Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarıldı. Tercüme Odası kuruldu. 4-) Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar Narh uygulamasına son verildi.  İstanbul'da Çuha fabrikası açıldı.  5-) Yönetim ve Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve yerine

Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Tanzimat Fermanı , Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa  tarafından hazırlanmış ve  3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda okunmuştur.  Tanzimat Fermanı'nın İlan Edilme Nedenleri Padişah Abdülmecit tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz; Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemek.  Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına engel olmak.  Mısır konusunda Avrupalı devletlerin desteğini almak.  Fransız İhtilali'nin ardından ortaya çıkan milliyetçilik akımının yıkıcı etkilerini azaltmak.  Tanzimat Fermanı'nın Temel Hükümleri Herkesin can, mal ve ırz güvenliği sağlanacak. Askerlik hizmeti düzene sokulacak. Vergiler adaletli bir şekilde düzenlenecek ve herkesin gelirine göre alınacak.  Mal varlığına el koyma uygulaması anlamına gelen Müsadere Sistemi kaldırılacak.   Kimse kanunsuz suçlanmayacak ve cezalandırılmayacak. Yargılama mahkemelerce ya

Kaymakam Kimdir? Görevleri Nelerdir? Kısaca

Resim
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk  Kaymakam Kimdir? Kaymakam, ilçenin en büyük mülki idare amiridir ve sadece hükümeti temsil eder. Valilik istisnai memurluk iken kaymakamlık güvenceli memurluk tur. Kaymakam, hükümetin temsilcisi olarak ilçenin genel idaresinden sorumludur. Ayrıca ilçede bulunan bakanlık teşkilatlarının hiyerarşik amiridir. Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam olabilmek için Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmak ve 35 yaşını aşmamış olmak gerekir. Ayrıca kaymakamlık kursu ve stajı da başarı ile bitirilmelidir.  Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Nasıl Atanır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte kaymakamların ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.  Kaymakamın Görevleri Görev yaptığı ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve yerine getirilmesini sağlar.  Valinin verdiği emir ve talimatları yerine getirir. Adli ve askeri birimler

Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Sadabat Paktı , 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Türkiye , İran , Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.  Sadabat Paktı'nın Kurulma Sebebi Sadabat Paktı'nın kurulmasına neden olan en önemli gelişme, İtalya 'nın 1935 yılında Habeşistan'a saldırması ve Asya ile Afrika toprakları üzerinde yayılmacı politikası olmuştur.  Sadabat Paktı'na Katılmayan Devlet Suriye , Sadabat Paktı'na katılmamıştır. Çünkü Türkiye ile "Hatay Sorunu", Irak ile de sınır anlaşmazlıkları bulunuyordu.  Sadabat Paktı ile 4 devlet şu konular üzerinde anlaşmışlardı; Taraflar birbirlerinin sınırlarına saygı gösterecekler. Taraflar birbirlerinin içişlerine karışmayacaklar. Taraflar bölücü unsurları kendi sınırları içinde, diğer devletlerin aleyhine barındırmayacaklar. Başta Irak, paktı onaylamak için 2 yıl bekledi. Çünkü, Türkiye ile Suriye arasında Hatay meselesinden dolayı gerginlik varken böylesi bir pakta katılan tek Arap ü

RTÜK Nedir? Görevleri Nelerdir? Kısaca Bilgi

Resim
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek için kurulmuştur. Özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde kuruluştur.  RTÜK, 2005 tarihinde Anayasaya girmiş ve Anayasal tek üst kurul olmuştur. RTÜK, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyip ihlal eden ve kanunda belirtilen esaslara aykırı yayın icra eden radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır ve özür dilemesini ister. Eğer uyarısı dikkate alınmazsa ilgili programın yayını bir ile on iki kez arasında durdurabilir. Yayını durdurulan programın yerine çeşitli kamu kuruluşlarınca hazırlanan kamu spotu yayınlanır.  RTÜK Üyesi Olmanın Şartları RTÜK üyesi olabilmek için şartlar şunlardır; En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. Meslekleriyle ilgili alanlarda kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış olmak. Devlet memuru olma niteliğine sahip olmak. Otuz yaşını doldurmuş olmak.  RTÜK Üyelerinin Seçimi RTÜK üyeleri, Türkiye B

İncirlik Üssü Hakkında Bilinmeyenler

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün inşaatına 1951 yılında ABD Mühendislik Grubu olarak adlandırılan bir ekip tarafından başlandı ve 1954 yılında hizmete açıldı.  İncirlik Üssü'nün kurulma kararı, 1943 yılında gerçekleşen İkinci Kahire Konferansı sırasında alındı.  NATO kapsamındaki operasyonlarda diğer ülkeler de askerlerini konuşlandırabiliyor.  Bugün yaklaşık 2 bin 500 civarında askerin konuşlandığı belirtiliyor.  İncirlik Üssü'nün içinde ABD ürünlerinin satıldığı marketler, restoranlar vs. bulunmaktadır.  İncirlik Üssü'nün ilk kullanıldığı en önemli operasyon, buradan kalkan U-2 uçaklarının Sovyetler Birliği'ne yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunmasıydı. Bu uçaklardan birinin Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi, dünya üzerinde bomba etkisi yaratacak ve büyük bir krize yol açacaktı.  İncirlik Üssü Kapatılmıştı Günümüzde de sıkça konuşan " İncirlik Üssü'nün kapatılması " konusu 1970'li yıllarda kısa bir süreliğine de olsa g

Potsdam Konferansı Nedir? Kısaca Önemi ve Maddeleri

Resim
Potsdam Konferansı , 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Berlin yakınlarında bulunan Postdam kasabasında düzenlenmiştir. Bu konferansta Amerika Birleşik Devletleri'ni ölen Başkan Roosevelt'in yerine vekaleten başkanlık yapan Harry Truman , İngiltere'yi İşçi Partisi lideri Başbakan Clement Attlee , Sovyetler Birliği'ni Josef Stalin temsil etmiştir. Konferansın toplanma amacı Avrupa'nın ve özellikle de Almanya'nın siyasi yapısının yeniden kurulmasını sağlamaktı. Potsdam Konferansı'nda alınan başlıca kararlar şunlardır: 1-) Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi işgal bölgelerinde demokratik rejimler kuracaklar. 2-) Yine bu 4 ülke kendi işgal bölgelerindeki tüm Nazi kurumlarını ortadan kaldırılacak.  3-) Nazizmi ortadan kaldırmak için eğitim sistemi baştan aşağı değiştirilecek.  4-) Savaş suçluları cezalandırılacak. 5-) Almanya silahsızlandırılacak. 6-) Sovyetler Birliği, diğer devletlerin işgal böl

Berlin Antlaşması'nın Maddeleri ve Sonuçları Kısaca

Resim
Berlin Antlaşması , 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması 'nın Avrupalı devletlerin çıkarlarına ters düşmesi üzerine iptal edilmesiyle imzalanmıştır.  Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında İngiltere etkin rol oynamıştır. Çünkü İngiltere Hindistan'a giden sömürgelerini güvence altına almak istiyor ve Rusya Ayastefanos Antlaşması ile üstün duruma geçerek bunu tehdit ediyordu. Berlin Antlaşması'na imza koyan devletler şunlardır: Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, Macaristan . Berlin Antlaşması'nın Maddeleri Berlin Antlaşması'nın şartları oldukça ağırdır. Bu antlaşma doğrultusunda; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandı. Bulgaristan 3'e ayrıldı. Bu durum Rusya'nın Balkanlar'daki hareket alanını kısıtlamıştır. Bosna-Hersek Avusturya'nın yönetimine bırakıldı. Avusturya, daha sonra bu toprakları tamamen kendine bağlayacaktı.  Berlin Antlaşmas

Vali Nasıl Atanır? Kısaca Valinin Görevleri Nelerdir?

Resim
Fotoğraf: İstanbul Valiliği'nin resmi web sayfasından alınmıştır.  İl genel yönetiminin en yüksek mülki idare amiri ve taşra teşkilatında yetki genişliğinin tek sahibi olan vali, İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı  ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır.  Valilik, güvenceli kariyer mesleği olmayıp istisnai memurluk tur. Vali olabilmek için 65 yaşını doldurmamış ve memur olabilme koşullarını taşıyor olmak gerekir. Valinin Görevlerinden Bazıları Vali ilde devleti, hükümeti, bakanlıkları, bağlı ve ilgili kuruluşları temsil eder. İlin genel yönetiminden her bir bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, bakanlıklarına ilişkilerin işlerin yürütülmesi için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Yani Bakanlıklar ildeki teşkilatı ile doğrudan değil, vali aracılığıyla yazışırlar.  Vali ildeki bütün kolluk birimlerinin hiyerarşik amiridir. Kamu düzeni ve güvenini korumak için gerekli tüm tedbirleri alır.  Vali, ilde çıkan olayların emrindeki

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Hangi Cephelerde Savaşmıştır?

Resim
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda 9 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan Kafkas ve Kanal Cepheleri taarruz diğerleri ise savunma cepheleridir.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler şunlardır; 1-) Kafkas Cephesi: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin topraklarında açılan ilk cephedir. Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazanabildiği tek cephe dir. Bu topraklar Kars, Ardahan ve Batum'dur. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkması üzerine yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi Brest-Litowsk Anlaşması ile savaştan çekilmiştir.  2-) Kanal Cephesi: İngilizlere karşı açılmıştır. İngilizlerin birtakım Arap kabilelerini de yanına almasıyla Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 3-) Irak Cephesi: İngilizler tarafından petrol yataklarını korumak için açılmıştır. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut'ül  Amare 'de büyük bir zafer kazandı. Anc

Sykes-Picot Antlaşması Nedir? Kısaca Maddeleri ve Önemi

Resim
Sykes-Picot Antlaşması , Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını içeren gizli bir antlaşmadır.  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki toprakları üzerinde çeşitli emelleri vardı. Bu iki devlet 21 Ekim 1915'te Londra'da bir toplantı yaptı. Bu toplantıya İngiltere adına Sir Mark Sykes , Fransa adına ise François Georges-Picot katıldı. 3 Ocak 1916'da bir anlaşmaya varıldı, ancak İngiltere bu anlaşmanın taslak olduğunu ve Rusya'nın imzalamasıyla kesinleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine anlaşma Rusya'ya bildirildi. Rusya'nın Kuzeydoğu Anadolu'daki toprak talebi şartı kabul edilince anlaşma son şeklini aldı.  Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Suriye, Lübnan, Adana ve Musul Fransa'ya verilecektir. Irak, Ürdün ve Filistin'in kuzeyi İngiltere'ye verilecektir.  Filistin'de uluslararası yönetim kurulacaktı

Moskova Antlaşması'nın Maddeleri ve Önemi Kısaca

Resim
Türkiye Büyük Millet Meclis'i Moskova'ya Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderdi ve burada yapılan görüşmelerde iki ülke arasında olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Moskova Antlaşması , Birinci İnönü Muharebesi 'nden sonra 16 Mart 1921 tarihinde imzalandı. TBMM Heyeti adına delegasyonda Yusuf Kemal Tengirşenk , Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy yer almaktaydı.  Bu antlaşmanın TBMM Hükümeti açısından imzalanmasının en önemli sebebi,  Anadolu'daki kuvvetlerin cephane gereksiniminin olması ve bu gereksinimin Sovyet Rusya tarafından karşılanması isteğiydi. Sovyetler Birliği açısından en önemli sebebi ise Türkiye ile anlaşarak sınırını güvence altına almak istemesiydi. Özellikle Doğu'da Ermenilere karşı üstünlük sağlanması ve Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilgiye uğratılması antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur.   Moskova Antlaşması'nın Hükümleri Taraflardan birinin kabul etmediği bir barış antlaşmasını diğeri de tanımamayı t

Truman Doktrini Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Truman Doktrini , Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sovyet tehdidine karşı ilan edilmiştir.  ABD ve Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda ortak düşmana karşı müttefiklik yapmışlar ve bu savaştan zaferle ayrılmışlardı. İkinci Dünya Savaşı, dünyadaki güç dengelerinde önemli değişiklikler getirdi. Daha önce güç merkezleri çok çeşitliyken (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya vs.) artık sadece iki merkez ön plana çıkıyordu: ABD ve Sovyetler Birliği. Müttefiklik yapmış olmalarına karşın iki ülkenin siyasi yapıları oldukça farklıydı ve bunun bir süre sonra su yüzüne çıkmaması imkansızdı.  İngiliz birlikleri Yunanistan'dan çekilince aşırı solcu iktidar yönetimi ele geçirdi. Bu durum Sovyetlerin etki alanının genişlemesi demekti ve ABD'li yöneticileri oldukça tedirgin ediyordu. Ayrıca Sovyet etki alanının Yunanistan'a doğru genişlemesi yakın bir zamanda Türkiye'yi de tehdit edebilirdi.  ABD yönetimi bu duruma daha fazla sessiz kalmadı. Monroe

Yalta Konferansı Nedir? Kısaca Maddeleri ve Sonuçları

Resim
Yalta Konferansı , İkinci Dünya Savaş'ı devam ederken Müttefikler arasında yapılan son diplomatik konferans tır. 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanan Yalta Konferansı'na ABD'den  Roosevelt , İngiltere'den  Churchill ve   Sovyetler Birliği'nden  Stalin katılmıştır. Konferansın amacı savaş sonrası oluşacak siyasi düzeni şekillendirmekti.  Konferans toplandığı sırada savaş her cephede sürse de savaşın bitmesi yakındı.   Yalta Konferansı'nda alınan başlıca kararlar şunlardır: 1-) Rusya, Almanya'nın teslim olmasından sonra Japonya'ya savaş açmayı kabul etti.  2-) Almanya; ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin denetiminde üç işgal bölgesine ayrılacak. Ayrıca ABD ve İngiltere kendi işgal bölgesinin bir kısmını Fransa'ya verecek.  3-) Güvenlik Konseyi'nde beş büyük devlete (ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa, Çin)  sürekli üyelik ve veto yetkisi verilecek. 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden

Yedi Yıl Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Yedi Yıl Savaşlarına Giden Süreç 1618 ile 1649 yılları arasında yapılan Otuz Yıl Savaşları 'ndan sonra Fransa Avrupa'da başat güç olarak belirdi. Ancak Fransa'nın bu üstünlüğü 14. Louis'in 1715 yılında ölümünden sonra zayıflamaya başladı. Avrupa siyaset sahnesinde Fransa zayıflarken İngiltere ve Avusturya hızla güçleniyordu. Avusturya Veraset Savaşları 'nın ardından  Aix-la-Chapelle Antlaşması yapıldı, fakat bu antlaşma kimseyi memnun etmemişti. Bunun üzerine savaş çanları yeniden çalmaya başladı. Prusya ile İngiltere'nin anlaşmasına karşılık Fransa, Rusya ve Avusturya da kendi aralarında anlaşma yaptı.  Yedi Yıl Savaşları'nın Sonuçları Yedi Yıl Savaşları, 1756 yılında başladı ve yedi yıl süren savaşlar 1763 yılında sona erdi. Savaş sırasında Rus Çarı 3. Petro Prusya tarafına geçti. Fransa'nın İngiltere'den barış istemesi üzerine 1763 yılında Paris Barış Antlaşması imzalandı. Buna göre İngiltere, Fransa'nın Amerika ve Hindistan'