Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
İzmir İktisat Kongresi , 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenmiştir.  İzmir İktisat Kongresi'nin Toplanma Amacı Kongrenin amacı, hızlı kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaktır. Kongrenin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Kongre yeri olarak İzmir'in seçilmesinde Türkiye'nin önemli bir ticaret merkezi olması ve Kurtuluş Savaşı'nın noktalandığı yer olması etkili olmuştur.  Kongrede; sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi kesimlerinin temsilcilerinden oluşan 1135 kişi yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Misak-ı İktisadi Kararları kabul edilmiştir.  İzmir İktisat Kongresi'nde Alınan Kararlar Kongre kapsamında alınan kararları şu şekilde sıralayabiliriz: Hammaddesi ülke içinde bulunan sanayi kollarının kurulması. Türk özel girişimcilerinin desteklenmesi. Yerli sanayinin dış rekabetten korunması için gümrüklerde önlemler alınması. Yatırımcılar için kredi sağlayacak sanayi bankasının kurulması. Ticaretin gelişmesi için bir banka kurulm

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde

Resim
Büyük Selçuklu Devleti Bayrağı Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti nerede kuruldu? Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamıştır? Büyük Selçuklu Devleti ne zaman yıkılmıştır? İşte Büyük Selçuklu Devleti hakkında kısaca bilgi. Büyük Selçuklu Devleti hakkında bilgi Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzlar tarafından kurulmuştur. Büy ük Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk atası Dukak Bey 'dir.  Devletin ismi Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey 'den gelmektedir. Selçuk Bey'den sonra yerine Arslan Yabgu geçti.  Arslan Yabgu'nun Gaznelilere esir düşmesi üzerine yerine Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti.  Devletin gerçek kurucusu olarak Tuğrul Bey kabul edilmektedir. Anadolu'ya fetih amaçlı ilk Türk akınları Tuğrul Bey döneminde başlamıştır.  1035 yılında Horasan'a yerleşmek için Gazneli Mesut'tan izin istediler. Gazneli Mesut'un kabul etmemesi üzerine iki devlet arasında savaş

Anayasa Nedir? Anayasa Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Anayasa 'nın geniş ve dar anlam olmak üzere iki anlamı vardır. Anayasa, geniş anlamıyla, bir devletin çeşitli kurumlarının görevlerini, yetkilerini ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasa, dar anlamıyla ise, bir devletin kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen kuralların resmi bir metinde toplandığı belgedir.  Yazılı anayasaların ilk tarihi, 1787 ABD Anayasası ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi 'ne dayanmaktadır.  Her devletin geniş anlamda bir anayasası olmasına karşın her ülkede dar anlamda bir anayasa yoktur. Örneğin, İngiltere 'de dar anlamda bir anayasa yoktur. Yazılı anayasalar yasalarla korunurken yazılı olmayan anayasalar adet ve geleneklerle korunmaktadır. Ancak şunu söylemek gerekir ki hiçbir anayasa tam anlamıyla yazılı değildir. Çok az sayıdaki anayasa ayrıntılı düzenlemelere yer verir. Yine aynı şekilde hiçbir anayasa da tamamen yazılı olmayan bir anayasa değildir. Çünkü her ne olursa olsun teamül, gelenek ve adetler bu

İskitler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
İskitler, MÖ 8 yüzyıl ile MÖ 3 yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusu ile Orta Asya'da hüküm sürmüş göçebe bir topluluktur.  Orta Asya'da bilinen ilk atlı-göçebe Türk topluluğu dur.  İskitlerin en ünlü hükümdarı Alper Tunga 'dır. İranlı şair Firdevsi'nin " Şehname " adlı eserinde Alper Tunga'dan " Efrasiyab " adı ile bahsedilmiştir. Firdevsi bu eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Eserde İstkitler ile Persler arasındaki savaş konu edilmiştir.  İki önemli destana sahiptirler: Alper Tunga Destan ı ve Şu Destanı . Alper Tunga Destanı'nda Persler ile yaptıkları mücadele, Şu Destanı'nda ise Büyük İskender ile yaptıkları mücadele anlatılmaktadır.  İskitlerde kadın hükümdarlara " Tomris " adı verilmiştir. Alper Tunga'nın torunu Tomris Hatun, d ünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edildiği için son derece önemli bir yere sahiptir.  İskitler, maden işlemeciliğinde oldukça iyi bir konumdaydılar. Özellikle altın ve gü

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Gazneli Devleti Bayrağı Gazneli Devleti'nin kurucusu kimdir? Gazneliler nerede kuruldu? Gazneli Devleti'ne kim son verdi? Gazneliler adını nereden almıştır?  Gazneli Devletinin en önemli hükümdarı kimdir? İşte Gazneliler hakkında kısaca ve maddeler halinde bilgi.    Gazneli Devleti'nin hakkında önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz; Gazneli Devleti, 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür.  Devletin kurucusu Samanoğulları'nın Horasan Emiri Alp Tigin 'dir.  Kurulmadan önce Samanoğlulları Devleti'ne bağlıydı. Ancak Sebüg Tigin döneminde bağımsızlığını elde etmiştir. Devlet, en parlak ve güçlü dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.  Gazneli Devleti'nin ismi kurulduğu yer olan ve Doğu Afganistan'da bulunan Gazne şehrinden gelmektedir. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesine baskı yapan Şii Büveyhoğulları ile mücadele etmiş ve Irak'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bu olayın ardından Abbasi halifesi tarafından kendisine " Su

Lozan Antlaşması'nda Türkiye Lehine Çözülen Konular

Resim
Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı ve 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylandı.  Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye lehine çözümlenen konular şunlardır: Kapitülasyonlar:  Lozan Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti zamanında yabancı devletlere verilen her türlü kapitülasyon kaldırılmıştır. Yalnız 1929 yılına kadar mevcut gümrük rejimi korunacaktı. Böylece ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış oldu.  Azınlıklar: Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.   Yabancı Okullar: Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve denetimleri Türk müfettişler tarafından gerçekleştirilecektir.  İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u Boşaltması: Lozan Barış Antlaşması ile birlikte İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da bulunan kuvvetleri 2 Ekim 1923 tarihinde bir törenle İstanbul'u terk ettiler. 

Mikroekonomi ve Makroekonomi Nedir? Arasındaki Farklar

Resim
Mikroekonomi: Birey, aile ve işletmeler gibi küçük ekonomik birimlerin kararlarını inceleyen bir teoridir. Burada tüketicilerin fayda maksimizasyonunu, firmaların ise kar maksimizasyonunu nasıl sağladığı analiz edilir. Analizde tek bir tüketici ve firma alınır.  Küçük ekonomik birimlerin kararlarını konu alan mikro ekonomi, refah ve değer teorileri nden oluşmaktadır. ( Mikroekonomi= Değer Teorisi + Refah Teorisi ) Buradaki değer teorisi ise üretici, fiyat ve bölüşüm teorilerinden meydana gelmektedir.  Mikroekonomi, b ir ekonomide fiyatlar nasıl oluşmaktadır ve nasıl değişmektedir, t üketicilerin ve üreticilerin fiyat oluşumundaki etkinlikleri nedir gibi soruların cevapları ile uğraşmaktadır.  Mikroekonomi teorisine ilişkin ilk kitap, 1890 yılında Alfred Marshall 'ın yazdığı " Ekonominin İlkeleri " kitabıdır.    Makroekonomi: Ekonomiyi bir bütün olarak ele alır. Ekonomideki toplam gelir, toplam tüketim, toplam yatırım, istihdam düzeyi, fiyatlar genel düzeyi vs

Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir?

Resim
Fotoğraf: @draliseker Milletvekili dokunulmazlıkları iki kısma ayrılır: Mutlak Dokunulmazlık ve Nisbi Dokunulmazlık . Mutlak Dokunulmazlık: Yasama sorumsuzluğu da denilen mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerden ve kullandıkları oylardan dolayı sorumlu tutulmamalarıdır. Bu dokunulmazlık sürekli nitelik taşır, yani ömür boyu koruma sağlar. TBMM kararı ile de kaldırılamaz. Tüm bunlara karşın milletvekilleri hakkında hakaret nedeni ile tazminat davası açılmasında bir engel yoktur.  Nispi Dokunulmazlık: Milletvekilleri hakkında seçimden önce veya sonra bir suç işlediği iddiasıyla Meclisin kararı olmadıkça yargılanamaz. Bunun istisnası ise ağır cezayı gerektiren suçüstü halidir. Bu durumda dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek kalmaksızın yargılama başlatılabilir. Ayrıca soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlanmış olmak koşuluyla Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren suçlarda da dokun

Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Tanzimat Fermanı , Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa  tarafından hazırlanmış ve  3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda okunmuştur.  Tanzimat Fermanı'nın İlan Edilme Nedenleri Padişah Abdülmecit tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz; Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemek.  Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına engel olmak.  Mısır konusunda Avrupalı devletlerin desteğini almak.  Fransız İhtilali'nin ardından ortaya çıkan milliyetçilik akımının yıkıcı etkilerini azaltmak.  Tanzimat Fermanı'nın Temel Hükümleri Herkesin can, mal ve ırz güvenliği sağlanacak. Askerlik hizmeti düzene sokulacak. Vergiler adaletli bir şekilde düzenlenecek ve herkesin gelirine göre alınacak.  Mal varlığına el koyma uygulaması anlamına gelen Müsadere Sistemi kaldırılacak.   Kimse kanunsuz suçlanmayacak ve cezalandırılmayacak. Yargılama mahkemelerce ya

Kaymakam Kimdir? Görevleri Nelerdir? Kısaca

Resim
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk  Kaymakam Kimdir? Kaymakam, ilçenin en büyük mülki idare amiridir ve sadece hükümeti temsil eder. Valilik istisnai memurluk iken kaymakamlık güvenceli memurluk tur. Kaymakam, hükümetin temsilcisi olarak ilçenin genel idaresinden sorumludur. Ayrıca ilçede bulunan bakanlık teşkilatlarının hiyerarşik amiridir. Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam olabilmek için Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmak ve 35 yaşını aşmamış olmak gerekir. Ayrıca kaymakamlık kursu ve stajı da başarı ile bitirilmelidir.  Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Nasıl Atanır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte kaymakamların ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.  Kaymakamın Görevleri Görev yaptığı ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve yerine getirilmesini sağlar.  Valinin verdiği emir ve talimatları yerine getirir. Adli ve askeri birimler

Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Sadabat Paktı , 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Türkiye , İran , Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.  Sadabat Paktı'nın Kurulma Sebebi Sadabat Paktı'nın kurulmasına neden olan en önemli gelişme, İtalya 'nın 1935 yılında Habeşistan'a saldırması ve Asya ile Afrika toprakları üzerinde yayılmacı politikası olmuştur.  Sadabat Paktı'na Katılmayan Devlet Suriye , Sadabat Paktı'na katılmamıştır. Çünkü Türkiye ile "Hatay Sorunu", Irak ile de sınır anlaşmazlıkları bulunuyordu.  Sadabat Paktı ile 4 devlet şu konular üzerinde anlaşmışlardı; Taraflar birbirlerinin sınırlarına saygı gösterecekler. Taraflar birbirlerinin içişlerine karışmayacaklar. Taraflar bölücü unsurları kendi sınırları içinde, diğer devletlerin aleyhine barındırmayacaklar. Başta Irak, paktı onaylamak için 2 yıl bekledi. Çünkü, Türkiye ile Suriye arasında Hatay meselesinden dolayı gerginlik varken böylesi bir pakta katılan tek Arap ü

İncirlik Üssü Hakkında Bilinmeyenler

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün inşaatına 1951 yılında ABD Mühendislik Grubu olarak adlandırılan bir ekip tarafından başlandı ve 1954 yılında hizmete açıldı.  İncirlik Üssü'nün kurulma kararı, 1943 yılında gerçekleşen İkinci Kahire Konferansı sırasında alındı.  NATO kapsamındaki operasyonlarda diğer ülkeler de askerlerini konuşlandırabiliyor.  Bugün yaklaşık 2 bin 500 civarında askerin konuşlandığı belirtiliyor.  İncirlik Üssü'nün içinde ABD ürünlerinin satıldığı marketler, restoranlar vs. bulunmaktadır.  İncirlik Üssü'nün ilk kullanıldığı en önemli operasyon, buradan kalkan U-2 uçaklarının Sovyetler Birliği'ne yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunmasıydı. Bu uçaklardan birinin Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi, dünya üzerinde bomba etkisi yaratacak ve büyük bir krize yol açacaktı.  İncirlik Üssü Kapatılmıştı Günümüzde de sıkça konuşan " İncirlik Üssü'nün kapatılması " konusu 1970'li yıllarda kısa bir süreliğine de olsa g

Potsdam Konferansı Nedir? Kısaca Önemi ve Maddeleri

Resim
Potsdam Konferansı , 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Berlin yakınlarında bulunan Postdam kasabasında düzenlenmiştir. Bu konferansta Amerika Birleşik Devletleri'ni ölen Başkan Roosevelt'in yerine vekaleten başkanlık yapan Harry Truman , İngiltere'yi İşçi Partisi lideri Başbakan Clement Attlee , Sovyetler Birliği'ni Josef Stalin temsil etmiştir. Konferansın toplanma amacı Avrupa'nın ve özellikle de Almanya'nın siyasi yapısının yeniden kurulmasını sağlamaktı. Potsdam Konferansı'nda alınan başlıca kararlar şunlardır: 1-) Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi işgal bölgelerinde demokratik rejimler kuracaklar. 2-) Yine bu 4 ülke kendi işgal bölgelerindeki tüm Nazi kurumlarını ortadan kaldırılacak.  3-) Nazizmi ortadan kaldırmak için eğitim sistemi baştan aşağı değiştirilecek.  4-) Savaş suçluları cezalandırılacak. 5-) Almanya silahsızlandırılacak. 6-) Sovyetler Birliği, diğer devletlerin işgal böl

Berlin Antlaşması'nın Maddeleri ve Sonuçları Kısaca

Resim
Berlin Antlaşması , 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması 'nın Avrupalı devletlerin çıkarlarına ters düşmesi üzerine iptal edilmesiyle imzalanmıştır.  Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında İngiltere etkin rol oynamıştır. Çünkü İngiltere Hindistan'a giden sömürgelerini güvence altına almak istiyor ve Rusya Ayastefanos Antlaşması ile üstün duruma geçerek bunu tehdit ediyordu. Berlin Antlaşması'na imza koyan devletler şunlardır: Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, Macaristan . Berlin Antlaşması'nın Maddeleri Berlin Antlaşması'nın şartları oldukça ağırdır. Bu antlaşma doğrultusunda; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandı. Bulgaristan 3'e ayrıldı. Bu durum Rusya'nın Balkanlar'daki hareket alanını kısıtlamıştır. Bosna-Hersek Avusturya'nın yönetimine bırakıldı. Avusturya, daha sonra bu toprakları tamamen kendine bağlayacaktı.  Berlin Antlaşmas

Vali Nasıl Atanır? Kısaca Valinin Görevleri Nelerdir?

Resim
Fotoğraf: İstanbul Valiliği'nin resmi web sayfasından alınmıştır.  İl genel yönetiminin en yüksek mülki idare amiri ve taşra teşkilatında yetki genişliğinin tek sahibi olan vali, İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı  ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır.  Valilik, güvenceli kariyer mesleği olmayıp istisnai memurluk tur. Vali olabilmek için 65 yaşını doldurmamış ve memur olabilme koşullarını taşıyor olmak gerekir. Valinin Görevlerinden Bazıları Vali ilde devleti, hükümeti, bakanlıkları, bağlı ve ilgili kuruluşları temsil eder. İlin genel yönetiminden her bir bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, bakanlıklarına ilişkilerin işlerin yürütülmesi için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Yani Bakanlıklar ildeki teşkilatı ile doğrudan değil, vali aracılığıyla yazışırlar.  Vali ildeki bütün kolluk birimlerinin hiyerarşik amiridir. Kamu düzeni ve güvenini korumak için gerekli tüm tedbirleri alır.  Vali, ilde çıkan olayların emrindeki

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Hangi Cephelerde Savaşmıştır?

Resim
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda 9 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan Kafkas ve Kanal Cepheleri taarruz diğerleri ise savunma cepheleridir.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler şunlardır; 1-) Kafkas Cephesi: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin topraklarında açılan ilk cephedir. Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazanabildiği tek cephe dir. Bu topraklar Kars, Ardahan ve Batum'dur. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkması üzerine yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi Brest-Litowsk Anlaşması ile savaştan çekilmiştir.  2-) Kanal Cephesi: İngilizlere karşı açılmıştır. İngilizlerin birtakım Arap kabilelerini de yanına almasıyla Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 3-) Irak Cephesi: İngilizler tarafından petrol yataklarını korumak için açılmıştır. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut'ül  Amare 'de büyük bir zafer kazandı. Anc

Sykes-Picot Antlaşması Nedir? Kısaca Maddeleri ve Önemi

Resim
Sykes-Picot Antlaşması , Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını içeren gizli bir antlaşmadır.  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki toprakları üzerinde çeşitli emelleri vardı. Bu iki devlet 21 Ekim 1915'te Londra'da bir toplantı yaptı. Bu toplantıya İngiltere adına Sir Mark Sykes , Fransa adına ise François Georges-Picot katıldı. 3 Ocak 1916'da bir anlaşmaya varıldı, ancak İngiltere bu anlaşmanın taslak olduğunu ve Rusya'nın imzalamasıyla kesinleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine anlaşma Rusya'ya bildirildi. Rusya'nın Kuzeydoğu Anadolu'daki toprak talebi şartı kabul edilince anlaşma son şeklini aldı.  Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Suriye, Lübnan, Adana ve Musul Fransa'ya verilecektir. Irak, Ürdün ve Filistin'in kuzeyi İngiltere'ye verilecektir.  Filistin'de uluslararası yönetim kurulacaktı

Yedi Yıl Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Yedi Yıl Savaşlarına Giden Süreç 1618 ile 1649 yılları arasında yapılan Otuz Yıl Savaşları 'ndan sonra Fransa Avrupa'da başat güç olarak belirdi. Ancak Fransa'nın bu üstünlüğü 14. Louis'in 1715 yılında ölümünden sonra zayıflamaya başladı. Avrupa siyaset sahnesinde Fransa zayıflarken İngiltere ve Avusturya hızla güçleniyordu. Avusturya Veraset Savaşları 'nın ardından  Aix-la-Chapelle Antlaşması yapıldı, fakat bu antlaşma kimseyi memnun etmemişti. Bunun üzerine savaş çanları yeniden çalmaya başladı. Prusya ile İngiltere'nin anlaşmasına karşılık Fransa, Rusya ve Avusturya da kendi aralarında anlaşma yaptı.  Yedi Yıl Savaşları'nın Sonuçları Yedi Yıl Savaşları, 1756 yılında başladı ve yedi yıl süren savaşlar 1763 yılında sona erdi. Savaş sırasında Rus Çarı 3. Petro Prusya tarafına geçti. Fransa'nın İngiltere'den barış istemesi üzerine 1763 yılında Paris Barış Antlaşması imzalandı. Buna göre İngiltere, Fransa'nın Amerika ve Hindistan'

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Neden Girdi?

Resim
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ve büyük toprak kayıpları yaşamıştı. Bu toprak kayıplarını telafi etmek istiyordu.  2-) Yunanistan'a verilen Ege adalarını geri almayı istiyordu. 3-) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu.  (Osmanlı Devleti, İngiltere'nin politikalarını değiştirmesi üzerine 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Başlarda İtilaf Devletleri ile ittifak yapmak için bazı girişimlerde bulunduysa da bu girişimler kabul görmedi. Bu durum siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha çok yakınlaştırdı.) 4-) İttihat ve Terakki yönetiminden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Alman taraftarı olmaları v e Almanya'nın savaşı kazanacağına inanmaları .   5-) Ekonomisine zarar veren kapitül

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Resim
13 Amerikan Kolonisi, İngiltere ile Fransa arasında yapılan Yedi Yıl Savaşları 'nın ardından imzalanan Paris Barış Antlaşması ile İngiltere'ye bırakılmıştı. Böylece Fransa Kuzey Amerika'daki tüm topraklarını kaybetmiş oluyordu.  Amerikan Bağımsızlık Savaşı 'nın patlak vermesinin en önemli nedenlerinden biri İngiltere'nin Amerikan kolonilerine uyguladığı keyfi vergilendirme politikasıdır. İngiltere, Yedi Yıl Savaşları'nın maliyetini kolonilerine ödetmek istedi. 1765 yılında koloniler için " Damga Pulu Kanunu " çıkarıldı, ancak  gelen tepkiler üzerine 1766'da kaldırıldı. Daha sonra Maliye Bakanı Charles Townshend , " Townshend Kanunu " olarak bilinen kanun ile kolonilere yeni bir vergi yükledi. Buna göre kolonilerin ithal ettiği çay, kağıt ve cam için yeni vergiler konuldu. Bu durum tepkilere sebep olunca kağıt ve cam üzerindeki vergiler kaldırılmış, ancak çay üzerindeki vergiler devam etmekteydi. Boston Çay Partisi Tüm bu yaşana

İspanya Veraset Savaşları

Resim
İspanya Veraset Savaşları 'nın çıkış sebebi İspanya Kralı İkinci Charles 'ın mirasının paylaşılması ile ilgilidir. İkinci Charles'ın iki kız kardeşinden biri Fransa Kralı ile diğeri ise Habsburg İmparatoru ile evliydi ve bunlar miras üzerinde hak sahibi olmuşlardı. İkinci Charles'ın hazırladığı mirasa göre İspanya toprakları parçalanmadan 14. Louis 'in torununa kalacak. Eğer 14. Louis bu şartı kabul etmezse Habsburg İmparatoru'nun oğlu İspanya tahtına sahip olacaktı.  14. Louis'in bu mirası kabul etmesiyle büyük bir savaş patlak verdi. Fransa, bu mirasın ardından büyük bir güç kazanacaktı. Sadece İspanya topraklarında değil İtalya, Hollanda, Amerika ve Afrika'da egemenliğini yayma fırsatını elde ediyordu. Bu da Avrupa'daki güç dengesini fazlasıyla tehdit ediyordu. Bunun üzerine İngiltere güç dengesi politikası doğrultusunda Kutsal Roma İmparatorluğu , Hollanda , Portekiz , Brandenburg ve Savua dükalıklarından meydana gelen bir ittifak kurdu.