Kayıtlar

Fatma Aliye Hanım'ın Kısaca Hayatı

Fatma Aliye Hanım (Fatma Aliye Topuz), 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye Hanım, iyi bir öğrenim gördü. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.  1897'deki Türk-Yunan savaşı sırasında askerlere ve ailelerine yardım amacıyla " Cemiyet-i İmdadiye " adlı bir derneğin kurucuları arasında yer aldı. Bu dernek bilinen ilk resmi kadın derneğimizdir.  "Bir Hanım" takma adıyla George Ohnet'in 'Volonte' adlı eserini Türkçeye çevirdi. Kadın sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli dergilerde (İnkılap, Ümmet) önemli yazılar kaleme aldı.  Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı olarak tanınmaktadır. " Muhadarat ", " Refet , " Udi " ve " Enin " adlı romanlarını yayımladı. Biyografi, felsefe, siyaset ve tarih alanlarında da eserler kaleme aldı. Fatma Aliye Hanım, yaşadığı dönem boyunca Avrupa ve Amerika basınında adından sıkça söz ettirmiştir. Eserleri çeşitli dillere çevrilm

Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. Frigyalıların egemenliğini kabul eden Lidyalılar,  Frigyalıların Kimmerler tarafından  yıkılmasından sonra  M.Ö. 687 tarihinde bağımsız bir devlet kurmayı başardılar.  Lidya Devleti'nin başkenti Sardes 'tir. İlk kralları ise Giges 'tir.  Lidyalılar M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.  Ticarete oldukça önem veren Lidyalılar,  Efes'ten başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu 'nu yapmışlardır. Bu yol doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur . Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için M.Ö. 700 yılında parayı icat etmişler dir. Bunun sonucunda ticarette o döneme kadar kullanılan değiş-tokuş usulü ortadan kaldırılmıştır.  Lidyalıların ordusu ücretli askerlerden oluşmaktaydı. Bu durum, savaşlarda başarısız olmalarına yol açmıştır.  Lidyalılar; Zeus , Apollo , Artemis ve Kibele gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır. 

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, dünyanın bilinen ilk uygarlığı dır. Sümerler, şehir devletleri halinde örgütlendiler. İlk şehir devleti  Sümerlerde görülür. Sümerler, tarihte yazıyı ilk defa kullanan uygarlık tır.  M.Ö. yaklaşık 3000 yılında çivi yazısını bulmuşlardır. Sümerler; geometri, astronomi ve aritmetik  bilimleriyle uğraşmışlardır. Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanmışlardır. Sümerlerin çok tanrılı bir dinsel inanışı vardır. Öldükten sonra yaşam inancı yoktur. Bu sebeple mezarlarına herhangi bir şey koymazlardı. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgankina tarafından yapılmıştır. Bu durum Sümerlerin hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır.  Sümerlerin Yaradılış , Gılgamış ve Tufan destanları meşhurdur.  Tekerlekli arabayı Sümerler keşfetmişlerdir.  SÜMERLER TÜRK MÜ? Ülkemizde Sümerler hakkında en fazla araştırma yapan kişi Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ olmuştur. Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Türkler

Ali Kuşçu'nun Kısaca Hayatı

Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu 'nun doğrum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 15. yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu belirtilmektedir. Devrin önemli bilim ve kültür merkezlerinden Semerkand 'ta öğrenim görmüştür. 1421 yılında Uluğ Bey'in kurduğu Semerkand Rasadhanesi 'ne müdür olarak atanmıştır. Uluğ Bey'in 1450'de öldürülmesi üzerine Semerkand'tan ayrılan Ali Kuşçu, Tebriz'e Akkoyunlu Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir.  Elçilik görevi ile İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet 'in yanına gelmiş ve kendisine gereken ilgi gösterilerek burada kalması istenmiştir. Ali Kuşçu bu teklifi kabul ederek İstanbul'da çalışmalarına devam etmiştir. Ayasofya Medresesi Müderrisliği 'ne getirilen Ali Kuşçu, Fatih döneminde medreselerde yapılan düzenlemelerde de etkili olmuştur. 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. En önemli eserleri arasında şunlar vardır: Risale-i fi'l Hey'e, Şerh-i Tici Uluğ Bey, Risale fi'l Muhamm

Divan-ı Lügati't Türk Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Divan-ı Lügati't Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut " Türk dili sözlüğü " anlamına gelen Divan-ı Lügati't Türk , 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ilk sözlüğümüzdür. Bu sözlüğün hazırlanmasındaki amaç, Araplara Türkçe öğretmektir. Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru ve halk edebiyatı konularında zengin bilgileri kapsayan ansiklopedik nitelikteki Arapça harfleriyle yazılmış Türkçe-Arapça bu sözlükte 7500 kadar Türkçe kelimenin Arapça karşılığı vardır.  Divan-ı Lügati't Türk'de yazıldığı çağdaki değişik Türk ağızlarının özelliklerine, söyleyiş biçimlerine örnek diye gösterilen atasözleri (sav), ağıtlar (agu), şiirler (koşuk) ve deyimler de yer almaktadır. Ön sözünde Kaşgarlı Mahmut'un Türkler üzerine verdiği bilgilerin yanı sıra bir de dünya haritası ve bu harita üzerinde Türklerin yerleştiği bölgeler ve komşuları olan ülkeler de gösterilmektedir.  Kitap; Arap dil bilgisi kuralları, sözcük türetme yolları ve sözcük yapıs

Kutadgu Bilig'in Özeti

Resim
İyi kanun adamı olan hükümdar Kün Toğdı , yurduna yararlı olmakla beraber yardımcısız yaşadığı için yönetim yükünün omuzlarına çökmüş olmasından muzdariptir. Hakanın ününü duyarak onun hizmetine can atan Ay Toldı , talihinin yaver gitmesi sayesinde arzusuna kavuşur, vezirlik payesini elde eder. Hükümdarına; doğruluk, eşitlik, ödül ve ceza üzerine kurulmuş olan adaletin önemini anlatır. Mutluluktan söz açar. Bazı erdemler üzerinde ısrarlı durur. Nihayet günün birinde de hastalanır. Hekimler derdine derman bulamaz. O da hükümdara bir vasiyetname yazarak oğlunun gözetimini de kendisine emanet ettikten sonra hayata gözlerini kapar. Ay Toldı ölünce oğlu Ögdülmiş vezirlik makamına yükseltilir. Aklın timsali olan bu Ögdülmiş de devlete yararlı olur. Akıllı yeni vezirinin görüşlerine uygun olarak idaresini yürüten hükümdar daha da başarılı olur. Bu arada vezirine bir yardımcı arar. Vezir de zeki fakat dünyayı umursamayan ve dağda yaşayan akrabası Odgurmış 'a haber verir. Ancak, Odgur

Kutadgu Bilig Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
"Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından 1070 yılında Kaşgar'da yazılmıştır. Hakaniye lehçesiyle ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Öte yandan içerisinde az da olsa dörtlükler de vardır.  Didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig, devlet yönetimi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bu yönüyle siyasetname niteliğindedir.  Aruz vezni ile yazılmıştır ve Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir.  6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig'te, 173 dörtlük vardır. Eserde kavramlar kişilerle sembolize edilmiştir. Eserde aklı, adaleti, devleti ve saadeti temsil eden dört kahraman vardır. Bunlardan Ögdülmiş aklı, Kün-Togdı adaleti, Ay-Toldı saadeti, Odgurmış akıbeti temsil eder.  Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han 'a sunulmuştur.  Kutadgu Bilig, İslami dönemin ilk eseri olması bakımından önemlidir.  KUTADGU BİLİG'İN ÖZETİ