Kayıtlar

Sembolizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Kısaca

Resim
Sembolizm nedir, neye tepki olarak ortaya çıkmıştır? Sembolizmin kurucusu ve temsilcileri kimdir? Sembolizm akımının özellikleri nelerdir? Bu yazımızda sembolizm hakkında genel bilgilere kısaca değindik. Sembolizm nedir? Sembolizm , 19. yüzyılın sonlarında Fransa 'da ortaya çıkan ve 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdüren bir edebiyat ve sanat akımıdır. Gerçeklikten kaçma , hayale sığınma ve duygusallığa önem verme gibi özelliklerle karakterize edilir. Sembolizm, gerçekliği olduğu gibi yansıtmak yerine, duygu ve düşünceleri semboller aracılığıyla ifade etmeyi amaçlar. Sembolistler, şiir ve sanatta müzikalite, ritim, renk ve imgeye önem verirler.  Sembolizm kurucusu Sembolizmin kurucusu, Fransız şair Charles Baudelaire' dir. Baudelaire, 1857'de yayımlanan "Elem Çiçekleri" adlı şiir kitabında, gerçeklikten kaçma, hayal dünyasına sığınma ve duygusallığa önem verme gibi sembolizm akımının temel özelliklerini ortaya koymuştur. Baudelaire, şiirinde modern yaşa

Rönesans nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları

Avrupa tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Rönesans nedir? Rönesans nedenleri ve sonuçları nelerdir? Rönesans ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Rönesans sanatçıları kimlerdir? Bu yazımızda Rönesans hakkında bilmeniz gerekenleri kısaca derledik.  Rönesans nedir?  Rönesans , 14. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında İtalya' da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan, sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanlarında büyük bir uyanış hareketidir. Latince "yeniden doğuş" anlamına gelmektedir. Rönesans, Antik Yunan ve Roma kültürlerine olan ilginin yeniden canlanması ile karakterize edilir. Bu dönemde, klasik metinler incelenmiş, sanat eserleri yeniden yorumlanmış ve yeni bilim ve teknolojik gelişmeler ortaya çıkmıştır. Rönesans nerede ve ne zaman ortaya çıktı?  Rönesans'ın başlangıcı 14. yüzyılın başlarında İtalya 'nın Floransa kentinde görülür. Floransa, o dönemde zengin bir ticaret ve bankacılık merkeziydi. Burada yaşayan soylu aileler, sanatç

Empresyonizm nedir, özellikleri nelerdir? (Kısaca)

Resim
Empresyonizm, 19. yılın sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Peki, çıktığı günden bu yana sanat dünyasını etkileyen empresyonizm nedir? Empresyonizm kurucusu kimdir? Empresyonizm sanatçıları kimlerdir? İşte empresyonizm akımının özellikleri, kurucusu ve sanatçıları hakkında kısaca bilgi. Empresyonizm nedir?  Empresyonizm nedir sorusu, sanat tarihinde önemli bir akımı tanımlamak için sorulan temel bir sorudur. Empresyonizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve sanat tarihinde devrim yaratan bir akımdır. Empresyonizm, Fransızca "izlenim" anlamına gelen "impression" kelimesinden türetilmiştir. Bu sebeple bu akım "izlenimcilik" olarak da adlandırılmaktadır.  Empresyonizm neye tepki olarak doğmuştur?  Empresyonizm, geleneksel sanat anlayışına ve akademik normlara bir tepki olarak doğmuştur. O dönemdeki akademik sanat anlayışı, detaylı ve idealize edilmiş figürlerin resmedilmesini vurguluyordu. Ancak empresyon

Burjuvazi nedir, nasıl ortaya çıktı? (Kısaca)

Günümüz toplumlarının temel yapı taşlarından biri olan burjuvazi, ekonomik ve sosyal bir sınıf olarak dikkat çeker. "Burjuvazi nedir?" sorusu, hem ekonomik hem de kültürel anlamda geniş bir çerçevede ele alınır. Burjuva sınıfı, özel mülkiyetin savunucusu olarak tarih boyunca şekillenmiştir. Bu yazıda burjuvazi kelimesinin tanımına yer verirken, "Burjuva kime denir?" , "Burjuva sınıfı ne demek?" gibi soruları da yanıtladık. Burjuvazi nedir? Burjuvazi , kapitalist toplumda ekonomik ve siyasi egemenliği elinde bulunduran sınıftır. Burjuvazinin temel özelliği, üretim araçlarının sahibi olmasıdır. Bu araçlar; fabrikalar, makineler, hammaddeler ve diğer varlıklardır. Burjuvazi, bu üretim araçlarını kullanarak emek gücünü satın alır ve ürettiği mal ve hizmetleri satarak kâr elde eder. Burjuvazi, sermaye birikimi sayesinde toplumsal ve ekonomik etkilerini artıran bir sınıftır. Burjuva sınıfı ne demek? Burjuva sınıfı, burjuvazinin tüm üyelerini kapsayan bir

Rasyonellik nedir? Rasyonel kime denir? (Kısaca)

Rasyonellik nedir? Rasyonel kime denir? Rasyonellik felsefede, matematikte ve iktisatta ne anlama gelir? İşte "rasyonel" kavramı hakkında kısaca bilmeniz gerekenler... Rasyonellik nedir?  Rasyonellik ; akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, hesaplı ve ussal davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Rasyonel kelimesi Fransızca "rationel" ve Latince "rationalis" sözcüklerinden dilimize geçmiştir. Rasyonel kavramı felsefe, matematik, iktisat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.  Peki, rasyonel kime denir? Akılcı olan, mantıklı kararlar veren ve nesnel gerçeklere dayanan kişilere "rasyonel" denir.  Rasyonellik felsefede ne anlama gelir? Felsefede rasyonellik, akılcılık olarak da ifade edilebilir. Felsefede rasyonel olan kişi sorgulayan, eleştiren, akla uygun argümanlar kullanan ve nesnelliğe yatkın olan kişidir. Felsefede rasyonellik aynı zamanda bilginin kaynağı olarak akla verilen önemi de gösterir. Rasyonel felsefe akımı olarak da bilinen

Mısır medeniyeti hakkında maddeler halinde bilgi

Mısır medeniyeti özellikleri nelerdir? Mısır medeniyeti nerede ve ne zaman kuruldu? Bu yazıda Mısır medeniyeti hakkında maddeler halinde bilgilere yer verdik. Mısır medeniyeti özellikleri Mısır medeniyeti, M.Ö. 3150 - M.Ö. 333 yılları arasında Kuzey Afrika'da Nil Nehri çevresinde gelişmiş bir uygarlıktır . Mısır medeniyetinde devletin başında Firavun adı verilen tanrı-kral bulunurdu. Firavunlar, Ra, Osiris, Ammon, Horus gibi çok sayıda tanrıya inanan dindar bir halkın itaatini kazanmışlardı. Mısır medeniyetinde ahiret inancı vardı ve ölüler mumyalanarak piramitler gibi anıt mezarlar içinde gömülürdü. Bu uygulama tıp alanında ilerlemelerine neden olmuştu.  Mısır medeniyeti kendine özgü bir yazı sistemi olan hiyeroglifi geliştirmişti. Hiyeroglif yazılarını papirüs adı verilen bitki yapraklarına yazarlardı . Mısır medeniyeti astronomi ve matematik alanlarında da ilerlemişti. Miladi takvimin temelini oluşturan 365 günlük takvimi kullanmışlardı . Mısır medeniyeti mimari açıdan da önem

Hulusi Behçet kimdir, ne yapmıştır? Kısaca hayatı

Resim
Hulusi Behçet , Türk tıp tarihinin önemli isimlerinden biridir. 20 Şubat 1889'da İstanbul'da doğan Behçet, dermatoloji uzmanı ve bilim insanı olarak tanınır. Kendi adıyla anılan Behçet hastalığını 1937 yılında tarif eden ilk kişi olmuştur. Behçet, tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi 'nde almış ve I. Dünya Savaşı sırasında Edirne'de askeri hekim olarak çalışmıştır. Savaştan sonra Budapeşte ve Berlin'de dermatoloji alanında kendini geliştirmiş ve Türkiye'ye döndükten sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapmıştır. Behçet, meslek hayatı boyunca dermatoloji konusunda üretken bir bilim insanı olarak birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmış ve birçok bilimsel dergide makalesi yayınlanmıştır. Behçet hastalığı , ağızda ve cinsel organlarda yaralar, gözde iltihaplanma ve eklem ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir kan damarı enflamasyonu hastalığıdır. Behçet, bu hastalığı ilk kez 1937 yılında üç hastasında g