Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet


Karahanlı Devleti hangi Türk boyları tarafından kurulmuştur? Karahanlılar Devleti nerede, ne zaman kuruldu? Karahanlılar hakkında kısa bilgi.

Karahanlılar hakkında kısa bilgi

  • Uygurların yıkılmasından sonra Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil Türkleri tarafından Batı Türkistan'da 840 yılında kurulmuştur. 
  • Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır.
  • İslamiyetin resmi din olarak kabul edilmesi Satuk Buğra Han döneminde olmuştur. İslamiyetin kabulünün ardından Satuk Buğra Han, Abdülkerim adını almıştır.
  • Devlet en parlak ve güçlü dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır.
  • Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra Gaznelilere karşı başarılı olunamamıştır. Kardeş kavgaları başlamış ve devlet ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılara Karahitaylar, Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son vermiştir.
  • Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
  • Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmişler ve Türkçe'nin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 
  • Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini vermişlerdir. Bu eserlerin en önemlileri arasında Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it Türk'ü, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i, Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetü'l Hakayık'ı vardır. 
  • Ticareti geliştirmek amacıyla "Ribat" adı verilen kervansaraylar inşa etmişlerdir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)