İkinci Mahmut Dönemi'nde Yapılan Yenilikler Kısaca

İkinci Mahmut
1-) Sened-i İttifak

İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. 

2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.

Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 

Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.

Redif birlikleri kuruldu. 

İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu.

Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı. 

Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu.

3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar

İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirildi.

İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. 

Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarıldı.

Tercüme Odası kuruldu.

4-) Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

Narh uygulamasına son verildi. 

İstanbul'da Çuha fabrikası açıldı. 

5-) Yönetim ve Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar

Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve yerine Nazırlıklar kuruldu. 

Adli işleri düzenlemek için Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. 

Tımar ve zeamet uygulaması kaldırıldı ve maaş sistemi getirildi. 

Müsadere usulü büyük ölçüde kaldırıldı. 

İKİNCİ MAHMUT'UN KISACA HAYATI

Yorumlar